มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์ม เป็นพืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในหลายทาง เช่น น้ำและเนื้อของมะพร้าว และส่วนที่ใช้เป็นยา โดยน้ำมันจากมะพร้าวห้าว ซึ่งมีรสมันจึงนำมาเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

มะพร้าวแห่งลุ่มน้ำตาปีได้ชื่อว่าเป็นมะพร้าวพันธุ์ดีที่สุด โดยมีความมันของมะพร้าวและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ 2 น้ำ คือน้ำเค็มกับน้ำจืด ซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากความต้องการมะพร้าวในพื้นที่จำนวนมากและสามารถสกัดเย็นน้ำมันมาใช้ได้ในด้านส่งเสริมสุขภาพ การนวดเพื่อสุขภาพ บำรุงผิวและดื่มกินเพื่อสุขภาพโดยปราศจากสารเจือปน และที่สำคัญที่สุด คือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นช่วยบำรุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทางด้านการอุปโภค-บริโภค 

มีสูตรเฉพาะในการผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม นำมาปรับปรุงด้านคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า ความสัมพันธ์ชุมชน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน โดยความรู้ดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ที่นำเอามะพร้าวซึ่งเป็นผลผลิตด้านการเกษตรมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านสุขภาพ ใช้วัตถุดิบใช้ท้องถิ่น มาผลิต จำหน่าย โดยชุมชนได้รับประโยชน์รวมกัน

  1. น้ำมันมะพร้าว 100% ไม่ผสมและตกแต่งกลิ่นเนื่องจากในพื้นที่ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลำคลองลำบางหลายสายประกอบด้วยเนื้อที่ จำนวน 6,576 ไร่ หรือ 1014 ตร.ม. ซึ่งราษฎร์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร “ทำสวนมะพร้าว” เป็นพืชสวนเศรษฐกิจหลักที่มีความสำคัญ และมีมากเป็นอันดับหนึ่ง จึงมีความสำคัญในด้านแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยประโยชน์อันมากมาย
  2. เป็นอันดับหนึ่งที่สร้างชื่อเสียง และรายได้ให้ราษฎร์ในตำบลบางใบไม้ มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จึงได้นำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว โดยใช้ภูมิปัญญาเริ่มแรกของบุรุษสืบทอดมาและได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมในปี 2551 จนเป็นสูตรเฉพาะในการผลิตต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบในการผลิตน้ำมันมะพร้าว และบรรจุภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว ส่งเสริมจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังขึ้นในตำบลบางใบไม้ มีประชาชนกลุ่ม คือ นายประสงค์ ศรีเทพ บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ (ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ชื่อว่า สวนลุงสงค์ กลุ่มผู้ผลิตประกอบการ OTOP ปี 2553
  3. สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง คือการเลือกมะพร้าวห้าว ขนาดไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปมาใช้ในการสกัดน้ำมันมะพร้าว และต้องผลิตทุกขั้นตอนด้วยความสะอาด โดยเฉพาะปากขวดเลอะเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นหื่น เก็บรักษาไม่นานถึง 2 ปีไม่ต้องใส่ตู้เย็นใช้มะพร้าวขูดในรูปของกะทิเป็นวัตถุหลัก / ใช้เทคนิคควบคุมอุณหภูมิเพื่อแยกน้ำมันบริเวณออกจากกะทิ

ปัจจุบัน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างมากมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง ด้วยคุณภาพและกรรมวิธีการทำประณีต พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต

ทำให้ได้น้ำมันมะพร้าวที่มีคุณภาพดี ไม่มีสี กลิ่นหอมจากมะพร้าวตามธรรมชาติ มีกรดไขมันอิสระและกรรมวิธี ช่วยดีนอกร่างกาย ล้างสารพิษออกมาพร้อมขับถ่ายที่ดี